Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba


Bài 3.17 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoTại sao góc liên kết trong phân tử CH4 có giá trị bằng 109028’?GiảiSự lai hóa giữa các obitan 2s và 3 obitan 2p của nguyên tử C tạo ra 4...
Bài 3.18 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoThế nào là liên kết σ, liên kết π? Nêu thí dụ.GiảiLiên kết σ là liên kết được hình thành đầu tiên khi một phân tử tạo thành. Nếu theo quan...
Bài 3.19 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích nguyên nhân làm cho các phân tử BeH2 có dạng thẳng.GiảiNguyên tử Be có 2 electron trên phân lớp 2s. Dưới tác dụng của điều kiện phản ứng...
Bài 3.20 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác liên kết trong phân tử nitơ được tạo thành là do sự xen phủ củaA. các obitan s và các obitan p với nhau.B. 3 obitan p với nhau.C. 1...
Bài 3.23 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy mô tả sự lai hóa các obitan của nguyên tử nitơ trong phân tử NH3.GiảiNguyên tử N có cấu hình electron: 1s22s22p3 với 3 electron độc thân trên 3 obitan 2p....
Bài 3.24 trang 22 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy mô tả sự tạo thành các liên kết trong phân tử C2H2.GiảiMỗi nguyên tử C ở trạng thái lai hóa sp (lai hóa thẳng). Mỗi nguyên tử C dùng một...