Bài 18. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI


5.15. Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường làA. Fe, Zn, Li, Sn.                  B. Cu, Pb, Rb, Ag.C. K, Na, Ca, Ba.                  D. Al, Hg, Cs, Sr.5.16. Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung...
Khối lượng thanh kẽm thay đổi thế nào sau khi ngâm một thời gian trong các dung dịch:a) CuCl2 b) Pb(NO3)2c) AgNO3d) NiSO4.Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion thu gọn....
Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.a)   Viết phương...
5.22.   Phản ứng: Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏA. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.D. ion Fe3+...
Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau CuSO4, AlCl3, Pb(NO3)2, ZnCl2, KNO3, AgNO3. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có)....
Cho 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HC1 thu được 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.Hướng dẫn trả lời:2Al + 6HCl →...
Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hoá trị III trọng khí Cl2 thu được 5,34 g muối clorua của kim loại đó. Xác định kim loại.Hướng dẫn trả lời:2M + 3C12 → 2MCl3      (1)Số mol Cl2 đã phản...
Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là...
Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4...
Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.Hướng dẫn trả...
Tiến hành hai thí nghiệm sau:-    Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M.-    Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.Sau khi các...
Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu Hướng dẫn trả lời:Sử dụng phương trình cho – nhận e ta...
Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu Hướng dẫn trả lời:Sử dụng pt cho- nhận...