Bài 18. Trình bày trang văn bản và in


Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.Lời giải:Sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản, đó là:+ Lề đoạn văn bản là khoảng cách tương đối của đoạn...
Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang vãn bản đơn giản.Lời giải:Để trình bày trang văn bản, chọn lệnh: File/ Page Setup/ Margins.- Chọn hướng trang:+ Portrait: Trang đứng+ Landscape: Trang ngang+ Left: Lề trái+ Right: Lề phải+ Top:...
Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện các thao tác nào?Lời giải:Một văn bản đã được...
Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản được không?Lời giải:Một văn bản có 10 trang, ta có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản...