Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con


1. Cách viết và sử dụng thủ tụca) Cấu trúcThủ tục có cấu trúc như sau:Procedure <tên thủ tục>[()];[<phần khai báo>]begin[<dãy các lệnh>]end;Trong đó: Đầu thủ tục gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách...