Bài 18. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh phát triển các ngành công nghiệp:A. may mặc, giày da.                          ...
Cho bảng 18.1:Bảng 18.1. DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, NĂM 2010Tiêu chíDiện tích(Km2)Dân số(Triệu người)Giá trị sản xuất công nghiệp(Tỉ đồng)Cả nước331051,486927,72963499,7Trung du và miền núi Bắc Bộ86927,7101437,8165985,1a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ...
Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển được những loại hình dịch vụ nào? Tại sao?Trả lời:Tại khu vực trung du và miền núi BB thuận lợi phát triển các loại hình dịch vụ du lịch biển và...
Dựa vào bảng 18.2:Bảng 18.2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở HAI TIỂU VÙNG ĐÔNG BẮC VÀ TÂY BẮC QUA CÁC NĂM(Đơn vị: tỉ đồng)NămTiểu vùng199520002010Tây Bắc320,5541,12030,7Đông Bắc6179,210657,7163950,4a) Vẽ biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai...