Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích và lượng chất


Đề bàiTừ những công thức trên, em hãy cho biết:- Số mol của 6 g cacbon.- Khối lượng mol của hợp chất X, biết 0,05 mol hợp chất X nặng 3,2g.Lời giải chi tiết- Số mol của 6 gam cacbon...
Đề bàiDựa vào khái niệm thể tích mol, em hãy tính thể tích ở đktc của.- 0,2 mol khí hiđro.- 0,15 mol khí cacbonic.Lời giải chi tiết1 mol H2 có thể tích ở đktc là 22,4 (l)0,2 mol H2 có...
Đề bàiTừ những công thức trên, em hãy cho biết:Số mol của 11,2 lít khí nitơ ở đktcThể tích ở đktc của 0,05 mol khí clo.Lời giải chi tiết- Số mol của 11,2 lít khí N2 (đktc) là:\({n_{{N_2}}} = {{11,2}...
Đề bàiTính số mol của những chất sau:a) 12,8 g lưu huỳnh.  b) 5,85 g muối ăn.c) 33,6 l khí cacbonic (đktc)    d) 1,68 l khí hiđro (đktc).Lời giải chi tiếta) Số mol của 12,8 g lưu huỳnh là: \({n_S} =...
Đề bàiTính khối lượng của những chất sau:a) 0,25 mol đồng (II) oxit (CuO)                            b) 0,125 mol axit sunfuric (H2SO4)c) 4,48 l khí hiđro (đktc).                             d) 15,68 l khí sunfurơ (SO2) ở đktcLời giải chi tiết\(\eqalign{  & a)\,\,{m_{CuO}} = {n_{CuO}}.{M_{CuO}} = 0,25.80...
Đề bàiTính thể tích (đktc) của:a) 0,18 mol phân tử CO2 b) 2,5 mol phân tử  N2c) 48 g khí oxi O2     d) 10,65 g khí  Cl2e) Hỗn hợp gồm 0,1 mol khí oxi và 0,15 mol khí H2Lời giải...
Đề bàia) Phải lấy bao nhiêu gam natri để có số nguyên tử bằng số phân tử có trong 1,6 gam oxi?b) Phải lấy bao nhiêu gam kali hiđroxit (KOH) để có số phân tử bằng số phân tử có...
Đề bàiDựa vào khái niệm khối lượng mol, em hãy tính khối lượng của:- 0,1 mol nước.- 0,15 mol khí hiđro.Lời giải chi tiết- Khối lượng mol của nước (H2O) là:\(1.2 + 16 = 18 (g/mol)\)1 mol H2O có khối...