Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất


I. Lý thuyết cần nhớ:1. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m):n = \(\frac{m}{M}\) (mol)(M là khối lượng mol của chất)2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí...
Đề bàiKết luận nào sau đây đúng?Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:a) Chúng có cùng số mol chất.b) Chúng có cùng khối lượng.c) Chúng có cùng...
Đề bàiKết luận nào sau đây đúng?Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào:a) Nhiệt độ của chất khí ;b) Khối lượng mol của chất khí ;c) Bản chất của chất khí ;d) Áp suất của chất khí.Lời giải...
Đề bàiHãy tính:a) Số mol của: 28 g Fe ; 64 g Cu ; 5,4 g Al.b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2 ; 1,25 mol H2 ; 3 mol N2.c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc)...
Đề bàiHãy tính khối lượng của những lượng chất sau:a) 0,5 mol nguyên tử N ; 0,1 mol nguyên tử Cl ; 3 mol nguyên tử O.b) 0,5 mol phân tử N2 ; 0,1 mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử...
Đề bàiCó 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn 2 khối lượng khí...
Đề bàiHãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc):1g H2 ;       8 g O2 ;       3,5 g N2 ;        33 g CO2.Lời giải chi tiếtTa có số mol...