Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon


Các nguyên tố trong dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều phi kim tăng dần?\(\eqalign{  & A.\,C,Si,Pb,S,Ge.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr& B.\,C,Pb,Sn,Ge,Si.  \cr  & C.\,Pb,Sn,Ge,Si,C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&D.Pb,Sn,Ge,C.  \cr  &  \cr} \)Giải:Chọn đáp án C.
a) Viết công thức các hợp chất của các nguyên tố trong nhóm cacbon với hiđrob) Cho biết số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất với hiđro. Dựa vào độ âm điện và giải thích.c) Độ...
a) Viết công thức của các oxit, trong đó các nguyên tố nhóm cacbon có oxi hóa +4.b) Từ Pb đến C, sự biến thiên tính axit và tính bazơ của các oxit biến đổi như thế nào?Giải:\(a)\,C{O_2},Si{O_2},Ge{O_2},Sn{O_2},Pb{O_2}.\)b) Từ Pb...
Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây đúng đối với các nguyên tố nhóm cacbon:A. Các nguyên tố đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2np2B. Trong các hợp chất với hiđro, các nguyên tố đều có...