Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử


Bài 3.25 trang 23 SBT Hóa học 10 Nâng caoLiên kết trong phân tử KF thuộc về liên kếtA. cộng hóa trị.B. cộng hóa trị phân cực.C. ion.D. cho – nhận.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn C. Bài 3.27 trang 23 SBT...
Bài 3.26 trang 23 SBT Hóa học 10 Nâng caoLiên kết đơn trong phân tử Br2 được hình thành như thế nào?GiảiKhi hai nguyên tử brom tiến lại gần nhau hai obitan 4p chứa một electron của mỗi nguyên tử...
Bài 3.30 trang 23 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy mô tả sự tạo thành các liên kết trong phân tử C2H6.GiảiMỗi nguyên tử C trong phân tử C2H6 ở trạng thái lai hóa sp3. Một obitan 2s “trộn” với...
Bài 3.31 trang 23 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy trình bày đặc điểm cấu tạo không gian của phân tử metan.GiảiNguyên tử C ở trạng thái kích thích có 4 electron độc thân do chuyển một electron từ phân...
Bài 3.32 trang 23 SBT Hóa học 10 Nâng caoTại sao nitơ là một khí tương đối trơ ở nhiệt độ thường.GiảiPhân tử nitơ có ba liên kết. Một liên kết \(\sigma \) và hai liên kết \(\pi \). Với các...