Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Nền kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởngnhư thế nào bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933? A. Nông nghiệp có...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Cuộc đại khủng hoảng inh tế thế giới (1929-193) tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, làm cho công nhân bị rơi...
Hãy hoàn thành bảng dưới đây về cuộc sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.Giai cấp, tầng lớpĐời sốngCông Nhân Nông Dân Tư sản dân...
Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 trong bảng sau.Thời gianSự kiện lịch sử Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng. Cuộc...
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930-1931?Hướng dẫn làm bài:- Từ sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại, thực dân Pháp...
Tại sao nói: “ Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền của dân, vì dân?Hướng dẫn làm bài:Chính quyền xô viết nghệ tĩnh là chính quyền của dân do dân vì dân:- Trong các tháng 9 và...