Bài 19: Sắt


Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịchA. HNO3 (loãng, dư);          B. H2SO4 loãng ;C. HCl;                            ...
Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(N03)2 làA. 1 ;                  B. 2 ;                 c. 3 ;                  D. 4.Trả lời                Đáp án...
Dung dịch FeS04 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với kim loại A. Ag ;                               B. Fe ;          ...
a) Tại sao những kim loại như sắt, nhôm không có ở dạng đơn chất trong vỏ Trái Đất?b) Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết ba kim loại: sắt, nhôm và đồng. Viết các phương trình hoá...
Ở Việt Nam có những loại quặng sắt nào? Viết công thức hoá học và cho biết địa điểm của những loại quặng đó.Trả lời                Ở Việt Nam có loại quặng hematit (Fe203)...
Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau:Trả lời                      \((1)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)\((2)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)\((3)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow...
 Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách riêng mỗi kim loại.Trả lời                  Cho hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng vào dung dịch...
Cho các kim loại sau: đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết các kim loại thoả mãn những trường hợp sau:a)  Không tan trong dung dịch axit clohiđric và dung dịch axit suníuric loãng.b)  Tác dụng được với dung dịch axit...
Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tim công thức oxit sắt đó.Trả lời              FexOy +...
Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.a) Viết phương trình hoá họcb)  Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).c) Cần bao nhiêu gam dung dịch...
Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo...
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau;Trả lời             \((1)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)\((3)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)\((4)Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)
Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị...
Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2S04 loãng thì khối lượng muối...