Bài 19: Sắt


Đề bàiCó bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.Lời giải chi tiếtCho bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm vào dung dịch NaOH dư, lọc chất rắn sẽ thu được sắt...
Đề bàiCó những chất sau: \(F{e_2}{O_3},Fe,F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3},FeC{l_3},Fe{\left( {OH} \right)_3}.\)a. Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy biến hoá hoá học.b. Viết phương trình phản ứng theo dãy biến hoá đã sắp xếp.Lời giải chi tiếta)\(Fe,\,FeC{l_3},Fe{(OH)_3},F{e_2}{O_3},F{e_2}{(S{O_4})_3}\) b)\(\eqalign{ &...
Đề bàiCho 2 mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo thành 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì khối...
Đề bàiMuối sắt (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịchA. HNO3 loãng, dư. B. H2SO4 loãng.C.HCl. D. CuSO4Lời giải chi tiết+ Fe tác dụng được với các dung dịch:\(H_2SO_4\) loãng, HCl, \(CuSO_4\) đều tạo muối Fe (II)Các...
Đề bàiCho các kim loại sau: đồng, nhôm, sắt, bạc. Cho biết các kim loai nào thoả mãn những tính chất sau. Viết phương trình hoá học minh hoạ.a. không tan trong dung dich axit clohiđric.b. không tan trong dung...