Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện


19.1 Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người?A. 6V                                          ...
19.6 Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể người.A. Nhỏ hơn hoặc bằng 40V.B. Nhỏ hơn hoặc bằng 50V.C. Nhỏ hơn hoặc bằng 60V.D. Nhỏ hơn hoặc bằng 70V.19.7 Dòng...