Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn


1. CRT- Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Nó dùng để đưa dữ liệu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn...