Bài 19. Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ


Em có nhận xét gì về sự phân bố của tài nguyên khoáng sản với sự phân bố công nghiệpTrả lời:Ta thấy rằng sự phân bố TNKS có mối quan hệ chặt chẽ với sự phân bố các ngành CN,...
Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy đưa các cụm từ cho sẩn dưới đây vào ô trống, nối các ô để hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản...