Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu


BÀI THU HOẠCH1. Kiến thức:  - Chảy máu tĩnh mạch và động mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lí?   Trả lời:    + Chảy máu ở tĩnh mạch: chảy chậm, ít. Có thể sơ cứu tại chỗ...