Bài 19 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau: LớpTần số [40, 44]9 [45, 49]15 [50, 54]30 [55, 59]17 [60, 64]17 [65, 69]12  N = 100 a) Tính thời...

  Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai điểm A và B thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số sau:

  Lớp

  Tần số

  [40, 44]

  9

  [45, 49]

  15

  [50, 54]

  30

  [55, 59]

  17

  [60, 64]

  17

  [65, 69]

  12

   

  N = 100

  a) Tính thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B.

  b) Tính phương sai và độ lệc chuẩn

  Đáp án

  Ta có bảng sau:

  Lớp

  Giá trị đại diện

  Tần số

  [40, 44]

  42

  9

  [45, 49]

  47

  15

  [50, 54]

  52

  30

  [55, 59]

  57

  17

  [60, 64]

  62

  17

  [65, 69]

  67

  12

   

   

  N = 100

   

  a) Thời gian trung bình mà người đó đi từ A đến B xấp xỉ là 54,7 phút

  b) Ta có:

  s2 ≈ 53,71

  s ≈ 7,33 phút