Bài 1+Bài 2. Phép biến hình. Phép tịnh tiến


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho \(\overrightarrow v  = \left( {2; - 1} \right)\) , điểm M = (3; 2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho:a) \(A = {T_{\overrightarrow v }}\left( M \right)\)  b) \(M = {T_{\overrightarrow v...
Trong mặt phẳng \(\overrightarrow v  = \left( { - 2;1} \right)\) cho, đường thẳng d có phương trình \(2x - 3y + 3 = 0\) , đường thẳng d1 có phương trình \(2x - 3y - 5 = 0\).a)  Viết phương trình...
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x - y - 9 = 0\). Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d’ đi qua gốc...
Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} - 2x + 4y - 4 = 0\). Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( { - 2;5} \right)\).Giải:Cách...
Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM’. Tìm tập hợp các điểm M’ khi M...