Bài 2.1 trang 95 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tính:a) \({2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }}\)                                                        b) \({3^{1 + 2\root 3 \of 2 }}:{9^{\root 3 \of 2 }}\)c) \({{{{10}^{2 + \sqrt 7...

  Tính:

  a) \({2^{2 – 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }}\)                                                        

  b) \({3^{1 + 2\root 3 \of 2 }}:{9^{\root 3 \of 2 }}\)

  c) \({{{{10}^{2 + \sqrt 7 }}} \over {{2^{2 + \sqrt 7 }}{{.5}^{1 + \sqrt 7 }}}}\)                                                           

  d) \(({4^{2\sqrt 3 }} – {4^{\sqrt 3  – 1}}){.2^{ – 2\sqrt 3 }}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) 4                            

  b) 3                                 

  c) 5                                        

  d) \({2^{2\sqrt 3 }} – {1 \over 4}\)