Bài 2.12 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tính:a) \({(\frac{1}{9})^{\frac{1}{2}{{\log }_3}4}}\)                                                                          b) \({10^{3 - \log 5}}\)c) \(2{\log _{27}}\log 1000\)         ...

  Tính:

  a) \({(\frac{1}{9})^{\frac{1}{2}{{\log }_3}4}}\)                                                                          

  b) \({10^{3 – \log 5}}\)

  c) \(2{\log _{27}}\log 1000\)                                                                

  d) \(3{\log _2}{\log _4}16 + {\log _{\frac{1}{2}}}2\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \(\frac{1}{4}\)                            

  b) \(\frac{{{{10}^3}}}{{{{10}^{\log 5}}}} = \frac{{{{10}^3}}}{5} = 200\)                         

  c) \(\frac{2}{3}\)                                 

  d) 2