Bài 2.14 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm x, biết:a)  \({\log _5}x = 2{\log _5}a - 3{\log _5}b\)                                           b) \({\log _{\frac{1}{2}}}x = \frac{2}{3}{\log _{\frac{1}{2}}}a - \frac{1}{5}{\log _{\frac{1}{2}}}b\)Hướng dẫn làm bài:a) \(x = \frac{{{a^2}}}{{{b^3}}}\)         ...

  Tìm x, biết:

  a)  \({\log _5}x = 2{\log _5}a – 3{\log _5}b\)                                           

  b) \({\log _{\frac{1}{2}}}x = \frac{2}{3}{\log _{\frac{1}{2}}}a – \frac{1}{5}{\log _{\frac{1}{2}}}b\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \(x = \frac{{{a^2}}}{{{b^3}}}\)                                                                          

  b) \(x = \frac{{{a^{\frac{2}{3}}}}}{{{b^{\frac{1}{5}}}}}\).