Bài 2.16 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Hãy so sánh mỗi cặp số sau:a) \({\log _3}\frac{6}{5}\) và \({\log _3}\frac{5}{6}\)                                                 b) \({\log _{\frac{1}{3}}}9\)  và \({\log _{\frac{1}{3}}}17\)c) \({\log _{\frac{1}{2}}}e\) và  \({\log _{\frac{1}{2}}}\pi \)           ...

  Hãy so sánh mỗi cặp số sau:

  a) \({\log _3}\frac{6}{5}\) và \({\log _3}\frac{5}{6}\)                                                 

  b) \({\log _{\frac{1}{3}}}9\)  và \({\log _{\frac{1}{3}}}17\)

  c) \({\log _{\frac{1}{2}}}e\) và  \({\log _{\frac{1}{2}}}\pi \)                                                     

  d)  \(6\pi {\log _2}\frac{{\sqrt 5 }}{2}\)  và  \({\log _2}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \({\log _3}\frac{6}{5}\) > \({\log _3}\frac{5}{6}\)                                             

  b) \({\log _{\frac{1}{3}}}9\)  < \({\log _{\frac{1}{3}}}17\)

  c) \({\log _{\frac{1}{2}}}e\) >  \({\log _{\frac{1}{2}}}\pi \)                                                            

  d) \(6\pi {\log _2}\frac{{\sqrt 5 }}{2}\)  >  \({\log _2}\frac{{\sqrt 3 }}{2}\).