Bài 2.18 trang 115 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Hãy so sánh mỗi số sau với 1.a) \({(0,1)^{\sqrt 2 }}\)                     b) \({(3,5)^{0,1}}\)                          c) \({\pi ^{ - 2,7}}\)                         ...

  Hãy so sánh mỗi số sau với 1.

  a) \({(0,1)^{\sqrt 2 }}\)                     

  b) \({(3,5)^{0,1}}\)                          

  c) \({\pi ^{ – 2,7}}\)                                    

  d) \({(\frac{{\sqrt 5 }}{5})^{ – 1,2}}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \({(0,1)^{\sqrt 2 }} < 1\)                          

  b) \({(3,5)^{0,1}} > 1\)                 

  c) \({\pi ^{ – 2,7}} < 1\)                   

  d) \({(\frac{{\sqrt 5 }}{5})^{ – 1,2}} > 1\).