Bài 2.19 trang 115 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau:a) \(y = {2^x}\)  và  y = 8                                                     b) \(y = {3^x}\)  và \(y = \frac{1}{3}\)c) \(y = {(\frac{1}{4})^x}\)  và  \(y = \frac{1}{{16}}\)                             ...

  Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau:

  a) \(y = {2^x}\)  và  y = 8                                                    

  b) \(y = {3^x}\)  và \(y = \frac{1}{3}\)

  c) \(y = {(\frac{1}{4})^x}\)  và  \(y = \frac{1}{{16}}\)                                              

  d) \(y = {(\frac{1}{3})^x}\) và y = 9

  Hướng dẫn làm bài:

  a)  (3; 8)                       

  b) \(( – 1;\frac{1}{3})\)                          

  c) \((2;\frac{1}{{16}})\)                          

  d) (-2; 9).