Bài 2.2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tính:a) \({({1 \over {16}})^{ - {3 \over 4}}} + {810000^{0,25}} - {(7{{19} \over {32}})^{{1 \over 5}}}\)                             b) \({(0,001)^{ - {1 \over 3}}} - {2^{ - 2}}{.64^{{2 \over 3}}} - {8^{ - 1{1 \over 3}}}\)c) \({27^{{2 \over 3}}}...

  Tính:

  a) \({({1 \over {16}})^{ – {3 \over 4}}} + {810000^{0,25}} – {(7{{19} \over {32}})^{{1 \over 5}}}\)                             

  b) \({(0,001)^{ – {1 \over 3}}} – {2^{ – 2}}{.64^{{2 \over 3}}} – {8^{ – 1{1 \over 3}}}\)

  c) \({27^{{2 \over 3}}} – {( – 2)^{ – 2}} + {(3{3 \over 8})^{ – {1 \over 3}}}\)

  d) \({( – 0,5)^{ – 4}} – {625^{0,25}} – {(2{1 \over 4})^{ – 1{1 \over 2}}}\)                  

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \(36,5 = {{73} \over 2}\)                              

  b) \({(0,001)^{ – {1 \over 3}}} – {2^{ – 2}}{.64^{{2 \over 3}}} – {8^{ – 1{1 \over 3}}}\)                      

  c) \({{113} \over {12}}\)                      

  d) \({{289} \over {27}}\)