Bài 2.21 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Từ đồ thị của hàm số \(y = {3^x}\) , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:a)  y = 3x  – 2                                                                            b) y = 3x + 2c) y = |3x – 2|                                                                            d) y = 2 – 3xHướng dẫn làm bài:a) Đồ thị của hàm số y \(y...

  Từ đồ thị của hàm số \(y = {3^x}\) , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:

  a)  y = 3x  – 2                                                                           

  b) y = 3x + 2

  c) y = |3x – 2|                                                                           

  d) y = 2 – 3x

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Đồ thị của hàm số y \(y = {3^x} – 2\)  nhận được từ đồ thị của hàm số \(y = {3^x}\) bằng phép tịnh tiến song song với trục tung xuống dưới 2 đơn vị (H. 49)

  b) Đồ thị của hàm số \(y = {3^x} + 2\) nhận được từ đồ thị của hàm số \(y = {3^x}\) bằng phép tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên 2 đơn vị (H. 50)

  Bài 2.21 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 

  c) 

  \(y = |{3^x} – 2| = \left\{ \begin{array}{l}
  {3^x} – 2,{3^x} – 2 \ge 0\\
  – {3^x} + 2,{3^x} – 2 < 0
  \end{array} \right.\)

  Do đó, đồ thị của hàm số \(y = |{3^x} – 2|\) gồm:

  – Phần đồ thị của hàm số  \(y = {3^x} – 2\) ứng với \({3^x} – 2 \ge 0\)  (nằm phía trên trục hoành).

  – Phần đối xứng qua trục hoành của đồ thị hàm số \(y = {3^x} – 2\)  ứng với \({3^x} – 2 < 0\) .

  Vậy đồ thị của hàm số \(y = |{3^x} – 2|\) có dạng như hình 51.

  Bài 2.21 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 

  d) \(y = 2 – {3^x} =  – ({3^x} – 2)\)

  Ta có đồ thị của hàm số \(y = 2 – {3^x}\) đối xứng với đồ thị cua hàm số \(y = {3^x} – 2\) qua trục hoành (H.52).