Bài 2.22 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {2^{|x|}}\) trên đoạn [-1; 1].Hướng dẫn làm bài:Trên đoạn [-1; 1], ta có:\(\begin{array}{l}y = {\log _{\sqrt 5 }}x\\y = {2^{|x|}} = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{2^x},khix \in {\rm{[}}0;1]}\\{{2^{ - x}},khix \in {\rm{[}} - 1;0]}\end{array}} \right.\end{array}\)  Do đó, trên đoạn [0;...

  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {2^{|x|}}\) trên đoạn [-1; 1].

  Hướng dẫn làm bài:

  Trên đoạn [-1; 1], ta có:

  \(\begin{array}{l}
  y = {\log _{\sqrt 5 }}x\\
  y = {2^{|x|}} = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{2^x},khix \in {\rm{[}}0;1]}\\
  {{2^{ – x}},khix \in {\rm{[}} – 1;0]}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)  

  Do đó, trên đoạn [0; 1] hàm số đồng biến, trên đoạn [-1; 0] hàm số nghịch biến. Suy ra các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được tại các đầu mút.

  Ta có: \(y( – 1) = {2^{ – ( – 1)}} = {2^1} = 2,y(0) = {2^0} = 1,y(1) = {2^1} = 2\)

  Vậy \(\mathop {M{\rm{ax}}}\limits_{{\rm{[}} – 1;1]} y = y(1) = y( – 1) = 2,\mathop {\min }\limits_{{\rm{[}} – 1;1]} y = y(0) = 1\).