Bài 2.24 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ?Hướng dẫn làm bài:Gọi trữ lượng gỗ ban đầu là V0,...

  Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ?

  Hướng dẫn làm bài:

  Gọi trữ lượng gỗ ban đầu là V0, tốc độ sinh trưởng hằng năm của rừng là i phần trăm. Ta có:

  – Sau 1 năm, trữ lượng gỗ là:

                          V1 = V0 + iV0 = V0(1  + i)

  – Sau 2 năm, trữ lượng gỗ là:

                          V2 = V1 + iV1 = V1(1 + i) = V0(1 + i)2

                 ………………

  – Sau 5 năm, trữ lượng gỗ là

                          V5 = V0(1 + i)5

  Thay V0 = 4.105 (m3), i = 4% = 0,04, ta được

                         V5 = 4.105 (1 + 0,04)5 = 4,8666.105 (m3).