Bài 2.25 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) \(y = {\log _8}({x^2} - 3x - 4)\)                                                b) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}( - {x^2} + 5x...

  Tìm tập xác định của các hàm số sau:

  a) \(y = {\log _8}({x^2} – 3x – 4)\)                                                

  b) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}( – {x^2} + 5x + 6)\)

  c) \(y = {\log _{0,7}}\frac{{{x^2} – 9}}{{x + 5}}\)                                                        

  d) \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{{x – 4}}{{x + 4}}\)

  e) \(y = {\log _\pi }({2^x} – 2)\)                                                       

  g) \(y = {\log _3}({3^{x – 1}} – 9)\)  

  Hướng dẫn làm bài:

  a)  \(D = ( – \infty ; – 1) \cup (4; + \infty )\)                                             

  b) \(D =(-1; 6)\)

  c) \(D = ( – 5; – 3) \cup (3; + \infty )\)                                            

  d) \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{{x – 4}}{{x + 4}}\)

  e) \(y = {\log _\pi }({2^x} – 2)\)                                                               

  g) \(y = {\log _3}({3^{x – 1}} – 9)\).