Bài 2.26 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tình đạo hàm của các hàm số đã cho ở bài tập 2.25.a) \(y = {\log _8}({x^2} - 3x - 4)\)                                                b) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}(...

  Tình đạo hàm của các hàm số đã cho ở bài tập 2.25.

  a) \(y = {\log _8}({x^2} – 3x – 4)\)                                                

  b) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}( – {x^2} + 5x + 6)\)

  c) \(y = {\log _{0,7}}\frac{{{x^2} – 9}}{{x + 5}}\)                                                        

  d) \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}\frac{{x – 4}}{{x + 4}}\)

  e) \(y = {\log _\pi }({2^x} – 2)\)                                                       

  g) \(y = {\log _3}({3^{x – 1}} – 9)\) 

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \(y’ = \frac{{2x – 3}}{{({x^2} – 3x – 4)\ln 8}}\)

  b) \(y’ = \frac{{ – 2x + 5}}{{( – {x^2} + 5x + 6)\ln \sqrt 3 }} = \frac{{ – 4x + 10}}{{( – {x^2} + 5x + 6)\ln 3}}\)

  c) \(y’ = \frac{{{x^2} + 10x + 9}}{{({x^2} – 9)(x + 5)\ln 0,7}}\)                  

  d) \(y’ = \frac{8}{{(16 – {x^2})\ln 3}}\)

  e) \(y’ = \frac{{{2^x}\ln 2}}{{({2^x} – 2)\ln \pi }}\)

  g) \(y’ = \frac{{{3^{x – 1}}}}{{{3^{x – 1}} – 9}}\).