Bài 2.29 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Hãy so sánh x với 1, biết rằng:a) \({\log _3}x =  - 0,3\)                                                                           ...

  Hãy so sánh x với 1, biết rằng:

  a) \({\log _3}x =  – 0,3\)                                                                                 

  b) \({\log _{\frac{1}{3}}}x = 1,7\)

  c) \({\log _2}x = 1,3\)

  d) \({\log _{\frac{1}{4}}}x =  – 1,1\)

  Hướng dẫn làm bài:

   

  a) x < 1                           b) x < 1                                

  c) x > 1                           d) x > 1.