Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4


  Đề bài2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?c) Hòa đã đọc nhiều hơn...

  Đề bài

  2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm:

  Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4

  Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

  a) Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách?

  b) Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách?

  c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?

  d) Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách?

  e) Ai đọc nhiều sách nhất?

  g) Ai đọc ít sách nhất?

  h) Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

  3. Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng \({1 \over 2}\) số mét vải bán được trong ngày đầu, ngày thứ ba bán đươc gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

  Lời giải chi tiết

  2.

  a) Hiền đã đọc 33 quyển sách.

  b) Hòa đã đọc 40 quyển sách.

  c) Hòa đã đọc nhiều hơn Thực số quyển sách là:

                       \(40-25=15\) (quyển)

  d) Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách.

  e) Hòa đọc nhiều sách nhất.

  g) Trung đọc ít sách nhất.

  h) Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là:

                       \((33 + 40+ 22 + 25): 4 = 30\) (quyển) 

  3. Số mét vải bán được trong ngày thứ hai là:

             \(120: 2 = 60\) (m)

  Số mét vải bán được trong ngày thứ ba là:

             \(120 \times 2 = 240\) (m)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được số mét vải là:

            \((120 + 60 + 240):3 = 140\) (m)

                                  Đáp số: \(140\) m

  BaitapSachgiaokhoa.com  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 36 SGK Toán 4

  Bài tập cùng chuyên mục