Bài 2.39 trang 131, 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Giải các bất phương trình mũ sau:a) \({3^{|x - 2|}} < 9\)                                                                             ...

  Giải các bất phương trình mũ sau:

  a) \({3^{|x – 2|}} < 9\)                                                                                    

  b)  \({4^{|x + 1|}} > 16\)

  c) \({2^{ – {x^2} + 3x}} < 4\)

  d) \({(\frac{7}{9})^{2{x^2} – 3x}} \ge \frac{9}{7}\)

  e) \({11^{\sqrt {x + 6} }} \ge {11^x}\)

  g) \({2^{2x – 1}} + {2^{2x – 2}} + {2^{2x – 3}} \ge 448\)

  h)\({16^x} – {4^x} – 6 \le 0\)                                                                       

  i) \(\frac{{{3^x}}}{{{3^x} – 2}} < 3\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \({3^{|x – 2|}} < {3^2}\)

  \( \Leftrightarrow |x – 2| < 2\)

  \( \Leftrightarrow – 2 < x – 2 < 2\)

  \( \Leftrightarrow 0 < x < 4\)

  b) 

  \({4^{|x + 1|}} > {4^2}\)

  \( \Leftrightarrow |x + 1| > 2 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x + 1 > 2}\\
  {x + 1 < – 2}
  \end{array}} \right.  \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x > 1}\\
  {x < – 3}
  \end{array}} \right.\)

  c) 

  \({2^{ – {x^2} + 3x}} < {2^2}\)

  \( \Leftrightarrow – {x^2} + 3x < 2 \)

  \( \Leftrightarrow {x^2} – 3x + 2 > 0  \Leftrightarrow  \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x < 1}\\
  {x > 2}
  \end{array}} \right.\)

  d)

  \({(\frac{7}{9})^{2{x^2} – 3x}} \ge {(\frac{7}{9})^{ – 1}}\)

  \( \Leftrightarrow 2{x^2} – 3x \le  – 1\)

  \( \Leftrightarrow 2{x^2} – 3x + 1 \le 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \le x \le 1\)

  e)

  \(\eqalign{& \sqrt {x + 6} \ge x \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{\left\{ {\matrix{{x + 6 \ge 0} \cr {x < 0} \cr} } \right.} \cr {\left\{ {\matrix{{x \ge 0} \cr {x + 6 \ge {x^2}} \cr} } \right.} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{\left\{ {\matrix{{x \ge – 6} \cr {x < 0} \cr} } \right.} \cr {\left\{ {\matrix{{x \ge 0} \cr {{x^2} – x – 6 \le 0} \cr} } \right.} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{ – 6 \le x < 0} \cr {\left\{ {\matrix{{ – 2 \le x \le 3} \cr {x \ge 0} \cr} } \right.} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{ – 6 \le x < 0} \cr {0 \le x \le 3} \cr} } \right. \Leftrightarrow – 6 \le x \le 3 \cr}\)

  g)

  \(\frac{1}{2}{.2^{2x}} + \frac{1}{4}{.2^{2x}} + \frac{1}{8}{.2^{2x}} \ge 448\)

  \( \Leftrightarrow {2^{2x}} \ge 512 \Leftrightarrow {2^{2x}} \ge {2^9}  \Leftrightarrow x \ge \frac{9}{2}\)

  h) Đặt  t = 4x  (t > 0), ta có hệ bất phương trình:

  \(\eqalign{& \left\{ {\matrix{{{t^2} – t – 6 \le 0} \cr {t > 0} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{{ – 2 \le t \le 3} \cr {t > 0} \cr} } \right. \cr & \Leftrightarrow 0 < t \le 3 \Leftrightarrow 0 < {4^x} \le 3 \Leftrightarrow x \le {\log _4}3 \cr} \)

  i) 

  \(\eqalign{& {{{3^x}} \over {{3^x} – 2}} – 3 < 0 \Leftrightarrow {{ – {{2.3}^x} + 6} \over {{3^x} – 2}} < 0 \cr & \Leftrightarrow {{{3^x} – 3} \over {{3^x} – 2}} > 0 \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{{3^x} > 3} \cr {{3^x} < 2} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{x > 1} \cr {x < {{\log }_3}2} \cr} } \right. \cr} \)