Bài 2.4 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Hãy so sánh mỗi số sau với 1.a) \({2^{ - 2}}\)                                           b) \({(0,013)^{ - 1}}\)                               ...

  Hãy so sánh mỗi số sau với 1.

  a) \({2^{ – 2}}\)                                           

  b) \({(0,013)^{ – 1}}\)                                     

  c) \({({2 \over 7})^5}\)

  d) \({({1 \over 2})^{\sqrt 3 }}\)                                   

  e) \({({\pi  \over 4})^{\sqrt 5  – 2}}\)                                       

  g) \({({1 \over 3})^{\sqrt 8  – 3}}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \({2^{ – 2}} = {1 \over {{2^2}}} < 1\)                                                             

  b) \({(0,013)^{ – 1}} = {1 \over {0,013}} > 1\)

  c) Tương tự, \({({2 \over 7})^5} < 1\)                                                    

  d) \({({1 \over 2})^{\sqrt 3 }} < 1\)

  e) \({({\pi  \over 4})^{\sqrt 5  – 2}} < 1\)                                                                

  g) \({({1 \over 3})^{\sqrt 8  – 3}} > 1\)