Bài 2.42 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


    Giải bất phương trình : \({\log _{\frac{1}{3}}}({\log _2}\frac{{2x + 3}}{{x + 1}}) \ge 0\)          Trả lời:Đáp số: x < - 2.

    Giải bất phương trình : \({\log _{\frac{1}{3}}}({\log _2}\frac{{2x + 3}}{{x + 1}}) \ge 0\)          

    Trả lời:

    Đáp số: x < – 2.