Bài 2.46 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Cho a + b = c với a > 0, b > 0.a) Chứng minh rằng \({a^m} + {b^m} < {c^m}\) , nếu m > 1.b) Chứng minh rằng  \({a^m} + {b^m} < {c^m}\)   , nếu 0 < m < 1Hướng dẫn làm bài:a) Ta có: \({a^m} + {b^m} < {c^m} \Leftrightarrow {(\frac{a}{c})^m}...

  Cho a + b = c với a > 0, b > 0.

  a) Chứng minh rằng \({a^m} + {b^m} < {c^m}\) , nếu m > 1.

  b) Chứng minh rằng  \({a^m} + {b^m} < {c^m}\)   , nếu 0 < m < 1

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Ta có: \({a^m} + {b^m} < {c^m} \Leftrightarrow {(\frac{a}{c})^m} + {(\frac{b}{c})^m} < 1\)  (1)

  Theo đề bài  a + b = c, a > 0, b > 0 nên \(0 < \frac{a}{c} < 1,0 < \frac{b}{c} < 1\) .

  Suy ra với m > 1 thì \({(\frac{a}{c})^m} < {(\frac{a}{c})^1};{(\frac{b}{c})^m} < {(\frac{b}{c})^1}\)

  Từ đó ta có: \({(\frac{a}{c})^m} + {(\frac{b}{c})^m} < \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = 1\)

  Vậy  (1) đúng và ta có điều phải chứng minh.

  b) Chứng minh tương tự.