Bài 2.48 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Vẽ đồ thị của các hàm số sau:a) \(y = {\log _3}(x - 1)\)                              b) \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}(x + 1)\)                                 ...

  Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

  a) \(y = {\log _3}(x – 1)\)                              

  b) \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}(x + 1)\)                                      

  c) \(y = 1 + {\log _3}x\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Đồ thị của hàm số \(y = {\log _3}(x – 1)$\) nhận được từ đồ thị của hàm số \(y = {\log _3}x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành sang bên phải 1 đơn vị.

  b) Đồ thị của hàm số \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}(x + 1)\) nhận được từ đồ thị của hàm số  \(y = {\log _{\frac{1}{3}}}x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành sang bên trái 1 đơn vị.

  c) Đồ thị của hàm số \(y = 1 + {\log _3}x\) nhận được từ đồ thị của hàm số \(y = {\log _3}x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục tung lên trên 1 đơn vị.