Bài 2.51 trang 133 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  a) Giải phương trình: \({7^{2x + 1}} - {8.7^x} + 1 = 0\)             (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)b) Giải phương trình:  \({3^{2x + 1}} - {9.3^x} + 6 = 0\)            (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008)Hướng dẫn...

  a) Giải phương trình: \({7^{2x + 1}} – {8.7^x} + 1 = 0\)             

  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)

  b) Giải phương trình:  \({3^{2x + 1}} – {9.3^x} + 6 = 0\)            

  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Đáp số: x = 0; x = -1

  b) Đáp số  \(x = 0;x = {\log _3}2\)