Bài 2.52 trang 104 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Giải tam giác ABC biết: a = 14, b = 18, c = 20Gợi ý làm bàiTam giác ABC có cạnh là BC = 14, CA = 18, AB = 20, ta cần tìm các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)Ta có:\(\eqalign{ & \cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}}...

  Giải tam giác ABC biết: a = 14, b = 18, c = 20

  Gợi ý làm bài

  Tam giác ABC có cạnh là BC = 14, CA = 18, AB = 20, ta cần tìm các góc \(\widehat A,\widehat B,\widehat C\)

  Ta có:

  \(\eqalign{
  & \cos A = {{{b^2} + {c^2} – {a^2}} \over {2bc}} \cr
  & = {{{{18}^2} + {{20}^2} – {{14}^2}} \over {2.18.20}} \approx 0,7333 \cr} \)

  \( =  > \widehat A \approx {42^0}50’\)

  \(\eqalign{
  & \cos B = {{{a^2} + {c^2} – {b^2}} \over {2ac}} \cr
  & = {{{{14}^2} + {{20}^2} – {{18}^2}} \over {2.14.20}} \approx 0,4857 \cr
  & = > \widehat B \approx {60^0}56′ \cr} \)

  \(\widehat C = {180^0} – (\widehat A + \widehat B) \approx {76^0}14’\)