Bài 2.53 trang 134 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


    Giải phương trình:  \(2\log _2^2x - 14{\log _4}x + 3 = 0\)        (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010) Hướng dẫn làm bài:Đáp số: \(x = 8;x = \sqrt 2 \)

    Giải phương trình:  \(2\log _2^2x – 14{\log _4}x + 3 = 0\)       

    (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010) 

    Hướng dẫn làm bài:

    Đáp số: \(x = 8;x = \sqrt 2 \)