Bài 2.54 trang 134 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Giải các phương trình sau:a) \({e^{2 + \ln x}} = x + 3\)                                    b) \({e^{4 - \ln x}} = x\)                             ...

  Giải các phương trình sau:

  a) \({e^{2 + \ln x}} = x + 3\)                                    

  b) \({e^{4 – \ln x}} = x\)                                  

  c) \((5 – x)\log (x – 3) = 0\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Với điều kiện x >0, ta có phương trình

  \(\eqalign{
  & {e^2}.{e^{\ln x}} = x + 3 \Leftrightarrow {e^2}.x = x + 3 \cr
  & \Leftrightarrow x({e^2} – 1) = 3 \Leftrightarrow x = {3 \over {{e^2} – 1}} \cr} \)

  (thỏa mãn điều kiện)

  b) Tương tự câu a), x = e2

  c) Với điều kiện x > 3 ta có:

  \(\left[ {\matrix{{5 – x = 0} \cr {\log (x – 3) = 0} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{x = 5} \cr {x = 4} \cr} } \right.\)