Bài 2.57 trang 105 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2;4); B(3;1); C( - 1;1)a) Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H, tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC;b) Chứng minh H, G, I thẳng hàng.Gợi ý làm bàiA(2;4), B(3;1), C( - 1;1)a) Tọa độ trọng tâm...

  Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2;4); B(3;1); C( – 1;1)

  a) Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H, tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC;

  b) Chứng minh H, G, I thẳng hàng.

  Gợi ý làm bài

  A(2;4), B(3;1), C( – 1;1)

  a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

  \(\left\{ \matrix{
  {x_G} = {{{x_A} + {x_B} + {x_C}} \over 3} = {4 \over 3} \hfill \cr
  {y_G} = {{{y_A} + {y_B} + {y_C}} \over 3} = 2 \hfill \cr} \right.\)

  Vậy \(G\left( {{4 \over 3};2} \right)\)

  *Goi H(x; y), ta có:

  \(\overrightarrow {AB}  = (1; – 3);\overrightarrow {BC}  = ( – 4;0)\)

  \(\overrightarrow {CH}  = (x + 1;y – 1);\overrightarrow {AH}  = (x – 2;y – 4)\)

  H là trực tâm tam giác ABC 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  AH \bot BC \hfill \cr
  CH \bot AB \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  \overrightarrow {AH}.\overrightarrow {BC} = 0 \hfill \cr
  \overrightarrow {CH}.\overrightarrow {AB} = 0 \hfill \cr} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  – 4(x – 2) = 0 \hfill \cr
  (x + 1) – 3(y – 1) = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 2 \hfill \cr
  y = 2 \hfill \cr} \right.\)

  *Gọi I(x; y), I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC \( \Leftrightarrow IA = IB = IC\)

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {(x – 2)^2} + {(y – 4)^2} = {(x – 3)^2} + {(y – 1)^2} \hfill \cr
  {(x – 2)^2} + {(y – 4)^2} = {(x + 1)^2} + {(y – 1)^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  y = 2 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy: I(1; 2)

  b) Ta có: \(\overrightarrow {IA}  = (1;0),\overrightarrow {IG}  = \left( {{1 \over 3};0} \right)\)

  =>\(\overrightarrow {IH},\overrightarrow {IG} \) cùng phương nên H, G, I thẳng hàng.