Bài 2.58 trang 134 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:a) \({(\frac{1}{2})^n} \le {10^{ - 9}}\)                                                                     b) \(3 -...

  Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:

  a) \({(\frac{1}{2})^n} \le {10^{ – 9}}\)                                                                     

  b) \(3 – {(\frac{7}{5})^n} \le 0\)

  c)  \(1 – {(\frac{4}{5})^n} \ge 0,97\)                                                              

  d) \({(1 + \frac{5}{{100}})^n} \ge 2\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) \(n \ge {\log _{\frac{1}{2}}}{10^{ – 9}}  \Leftrightarrow n \ge 9{\log _2}10 \approx 29,897\)

  Vì n là số tự nhiên bé nhất nên n = 30.

  b) n = 4

  c) n = 16

  d) n = 15