Bài 2.6 trang 102 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


  Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) \(y = {({x^2} - 4x + 3)^{ - 2}}\)                                                  b) \(y = {({x^3} - 8)^{{\pi  \over 3}}}\)c)...

  Tìm tập xác định của các hàm số sau:

  a) \(y = {({x^2} – 4x + 3)^{ – 2}}\)                                                  

  b) \(y = {({x^3} – 8)^{{\pi  \over 3}}}\)

  c) \(y = {({x^3} – 3{x^2} + 2x)^{{1 \over 4}}}\)                                                

  d) \(y = {({x^2} + x – 6)^{ – {1 \over 3}}}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Hàm số xác định khi \({x^2} – 4x + 3 \ne 0\) hay \(x \ne 1;x \ne 3\).

  Vậy tập xác định của hàm số đã cho là  R\{1; 3}.

  b) Hàm số xác định khi x3 – 8 > 0 hay x > 2. Vậy tập xác định là \((2; + \infty )\) .

  c) Hàm số xác định khi x3 – 3x2 + 2x > 0 hay x(x – 1)(x – 2) > 0

  Suy ra  0 < x < 1 hoặc x > 2. Vậy tập xác định là \((0;1) \cup (2; + \infty )\)

  d) Hàm số xác định khi x2 + x – 6 > 0 hay x < -3 và x > 2.

  Vậy tập xác định là \(( – \infty ; – 3) \cup (2; + \infty )\).