Bài 2.6 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11


  Tìm đạo hàm của hàm số sau:\(y = {{2x - 3} \over {x + 4}}.\)Giải:\(y' = {{11} \over {{{\left( {x + 4} \right)}^2}}}.\) 

  Tìm đạo hàm của hàm số sau:

  \(y = {{2x – 3} \over {x + 4}}.\)

  Giải:

  \(y’ = {{11} \over {{{\left( {x + 4} \right)}^2}}}.\) 

  Bài tập cùng chuyên mục