Bài 2.66 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;3) và B(4;2).a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB;b) Tính chu vi tam giác OAB;c) Tính diện tích tam giác OAB.Gợi ý làm bàia) Vì điểm D nằm trên Ox nên tọa độ...

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;3) và B(4;2).

  a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB;

  b) Tính chu vi tam giác OAB;

  c) Tính diện tích tam giác OAB.

  Gợi ý làm bài

  a) Vì điểm D nằm trên Ox nên tọa độ của nó có dạng D(x;0)

  Theo giả thiết DA = DB nên \(D{A^2} = D{B^2}\)

  Do đó: 

  \({(1 – x)^2} + {3^2} = {(4 – x)^2} + {2^2}\)

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow {x^2} – 2x + 1 + 9 = {x^2} – 8x + 16 + 4 \cr
  & \Leftrightarrow x = {5 \over 3} \cr} \)

  Vậy điểm D có tọa độ \(\left( {{5 \over 3};0} \right)\)

  b) Gọi 2p là chu vi tam giác OAB, ta có:

  \(\eqalign{
  & 2p = OA + OB + OC \cr
  & = \sqrt {{1^2} + {3^2}} + \sqrt {{4^2} + {2^2}} + \sqrt {{3^2} + {1^2}} \cr
  & = \sqrt {10} + \sqrt {20} + \sqrt {10} \cr
  & = \sqrt {10} (2 + \sqrt 2 ) \cr} \)

  c) Ta có : \(O{A^2} + A{B^2} = O{B^2}\)

  => tam giác OAB vuông tại A

  => \({S_{OAB}} = {1 \over 2}OA.AB = {1 \over 2}\sqrt {10}.\sqrt {10}  = 5\)

  Vậy diện tích tam giác OAB là 5 (đvdt)