Bài 2: Ấn Độ


BÀI TẬP 5Hãy ghi lại những hiểu biết của em về B. Ti-lắc - người đứng đầu phái dân chủ cấp tiến trong Đảng Quốc đại.Trả lời:Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) là anh hùng dân tộc Ấn Độ, nhà cách mạng...
BÀI TẬP 6: Hãy nêu những chính sách, thủ đoạn của thực dân Anh và biện pháp đấu tranh mà nhân dân Ấn Độ thực hiện trong những năm 1905 - 1908.- Thực dân Anh:- Nhân dân Ấn Độ: Trả lời:-...
BÀI TẬP 7: Nêu ý nghĩa phong trào đấu tranh trong những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.Trả lời:Ý nghĩa phong trào đấu tranh trong những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ là:- Tiêu...
 BÀI TẬP 2: Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp.  1. Đến giữa thế kỉ XIX a) Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ ; thực hiện chính sách "chia...
BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Nữ hoàng Anh tuyên bố đổng thời là Nữ hoàng Ấn Độ vào ngàyA. 1-1-1787.                ...
BÀI TẬP 3: Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp.                            Trả lời:Sachbaitap.com
BÀI TẬP 4Trình bày những chủ trương của Đảng Quốc đại và của phái dân chủ cấp tiến đối với thực dân Anh.-   Đảng Quốc đại:-   Phái dân chủ cấp tiến:Trả lời:                                                                                                             Những chủ trương của Đảng Quốc đại và...