Bài 2: Axit, bazơ và muối


1.8. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit?A. Cr(N03)3                                B. HBr03C. CdS04                           ...
1.11. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:1. Axit mạnh H2Se04 (nấc thứ nhất điện li mạnh).2. Axit yếu ba nấc H3P04.3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2.4. Na2HP04.5. NaH2P04.6. Axit mạnh HMn04.7. Bazơ mạnh RbOH.Hướng dẫn...
1.12. Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaS04, AgCl có phải là các chất điện li mạnh không? Giải thích, biết rằng ở 25°C độ hoà tan trong nước của BaS04 là 1,0.10-5 mol/l, của AgCl là...
1.13. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol Mg2+, b mol Na+, c mol SO4- và d mol Cl:1. Biết a = 0,001 ; b = 0,01 ; c =...
1.14*. Trong một dung dịch \(C{H_3}\)COOH, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 3.10-3M và nồng độ \(C{H_3}\)COOH bằng 3,97.10-1M. Tính nồng độ mol ban đầu của \(C{H_3}\)COOH.Hướng dẫn trả lời:Gọi C là nồng độ moi ban đầu...