Bài 2. Axit, bazơ và muối


Lý thuyết về axit, bazơ và muối.Kiến thức trọng tâm1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+Ví dụ: HCl → H+ + Cl-- Bazơ là chất khi tan trong nước phân li...
Đề bàiPhát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.Lời giải chi tiếtTheo thuyết...
Đề bàiViết phương trình điện li của các chất sau:a) các axit yếu: H2S, H2CO3.      b) bazơ mạnh: LiOH.       c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.d) hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2.Lời giải chi tiếta) H2S  \(\rightleftharpoons\)    H+ + HS-HS-    \(\rightleftharpoons\)     H+      +  S2-H2CO3   \(\rightleftharpoons\)     ...
Đề bàiTheo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một hợp chất có...
Đề bàiĐối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?A. [H+]  =  0,10M     B. [H+] <  [CH3COO-] C. [H+] >...
Đề bàiĐối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?A. [H+]  =  0,10M    B. [H+] < [NO3-]       C....