Bài 2: Ba điểm thẳng hàng


Với ba điểm A, B, C như hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?GiảiVì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm...
Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại.GiảiĐiểm M nằm giữa hai điểm B và C.Điểm I nằm giữa hai điểm B và NĐiểm I nằm giữa hai điểm A và MĐiểm N nằm giữa...
Xem hình 4. Hãy đọc tên:a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.Giảia) Một số bộ ba điểm thẳng hàng A, H, E; B, K, G; C, I, D; A, I, G; B, H,...
Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho:a) N, P nằm cùng phía đối với M.b) M, P nằm khác phía đối với Nc) M nằm giữa N và PGiảia) N, P nằm cùng phía đối với M:...
Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.GiảiTheo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:N, R, O ;                 O, S, P ;                 P,...
Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đâya) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và...
Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?GiảiCó hai trường hợp hình vẽ như dưới:
Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho:a) Điểm A không nằm giữa điểm B và Cb) Điểm A nằm giữa điểm B và CGiảia) Điểm A không nằm giữa điểm B và C là: hình 1, 2,...
a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?b) Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại?c) Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng.Giảia)b) Trong mỗi...
Xem hình 5, hãy đọc tên:a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P.b) Điểm nằm giữa hai điểm M, Q.c) Điểm nằm giữa hai điểm N, P.Giảia) Điểm N nằm giữa hai điểm M, P.b) Điểm N và P nằm...
Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G và Kb) Điểm H nằm giữa K, G và điểm H nằm giữa K, Gc) Điểm G nằm...
Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai...
Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:''Một con bơi trước, trước hai conMột con bơi giữa, giữa hai conMột con bơi sau, sau hai con''.Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng...